عکاسی مدلینگ

جادوی ترکیب انسان و محصول

مدلینگ در تبلیغات

مدلینگ البته دنیای بزرگی است که حوزه‌های متنوعی را نیز تحت لوای خود دارد. یکی از حوزه‌های پر طرفدار و کلیدی آن تلفیق این هنر در استراتژی‌های مربوط به کسب و کار است. در بازاریابی و تبلیغات از افراد در کنار محصولات و خدمات استفاده می‌شود. ایده اصلی نمایش یک محصول یا یک خدمت ، ویژه است اما حضور یک شخصیت با چهره و بدن مناسب، در تلفیق با آن کالا نمایش و جذابیت ویژه‌ای خواهد داشت. گاهی سازمان و برندها انتخاب کننده مدل هستند و گاهی آژانس‌های تبلیغاتی متولی این امر می‌شوندکه البته در هر دو صورت انتخاب درست یکی از کلیدی‌ترین تکنیک‌های افزایش اثربخشی مدلینگ خواهد بود. پروژه‌های عکاسی مدلینگ گاهی طراحان مد را مخاطب خود می‌بیند، گاهی محصولات، خدمات و مکان‌ها و گاهی هم خود مدل‌ها را!